۰۴۱۳۵۵۵۱۶۰۱
پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱

استثناءات شرایط تمدید قرارداد های اماکن استیجاری

استثناءات شرایط تمدید قرارداد های اماکن استیجاری

به استناد بند ۵ تصمیمات چهل و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا و بند ۲ تصمیمات چهل و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موارد ذیل از مصوبه مربوط به تمدید قراردادهای اجاره اماکن مسکونی ( مصوبه جلسه بیست و ششم ستاد ملی مدریریت کرونا مورخ ۹۹/۴/۸) مستثنی می شود:

الف: چنانچه مالک ، به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید ، پروانه ساختمانی اخذ نموده باشد.

ب: چنانچه مستاجر ، تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید ما به التفاوت مال الاجاره را به موچر پرداخت ننموده باشد.

ج: چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده ، نیاز مالک ( موجر) بدلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود.