۰۴۱۳۵۵۵۱۶۰۱
سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱

راه‌حل نجات بازار مسکن چیست؟

حسین عبدالهی کارشناس مسکن گفت: سوداگری و احتکار در بازار مسکن در ایران حاکم است؛ اگر بخواهیم بازار مسکن را درست کنیم دو راهکار دارد: مدیریت بازار مسکن و عرضه یا تولید در بازار مسکن.۸۰ درصد تقاضای بازار مسکن در سال‌های اخیر مصرفی و ۲۰ درصد سرمایه‌ای بوده است.