۰۴۱۳۵۵۵۱۶۰۱
چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱

موارد تخلیه در قانون روابط مؤجر و مستأجر

موارد تخلیه در قانون روابط موجرو  مستاجر ۵۶ عبارت بود از:

  • تخلیه به جهت انتقال به غیر: طبق قانون ۵۶ مستاجر حق انتقال مورد اجاره به دیگری را ندارد و اگر چنین کاری کند موجر حق درخواست تخلیه را دارد.
  • تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها: عدم پرداخت اجاره بها از طرف مستاجر مورد دیگری جهت درخواست تخلیه خواهد بود.
  • تخلیه به جهت تغییر شغل: چنانچه مستأجر شغل مذکور در اجاره‌نامه را تغییر دهد موجر می‌تواند به استناد این تغییر درخواست تخلیه نماید.
  • تخلیه به جهت تعدی و تفریط: مورد بعدی در جواز درخواست تخلیه طبق قانون ۵۶ تعدی و تفریط مستاجر است جایی که مستاجر تعدی و تفریط انجام می دهد موجر حق درخواست تخلیه را دارد.
  • تخلیه به جهت تخریب و نوسازی: چنانچه موجر قصد نوسازی ملک خود را داشته باشد می تواند تخلیه به جهت نوسازی را درخواست نماید.
  • تخلیه به جهت نیاز شخصی: موجر برای تخلیه کافی است به نیاز شخصی خود استناد کند و تخلیه ملک را بخواهد.