۰۴۱۳۵۵۵۱۶۰۱
پنج شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱
سات آل

ملک های اوقافی

واژه وقف به معنای ایستادن،توقف ،حبس داد و ستد یک ملک برای بهره مندی ازمنافع آن توسط شخصی دیگر است.چیزی می تواند وقف داده شود که با استفاده ازآن مانند ملک و ساختمان ازبین نرود. مفاهیم وقف: حبس عین: واقف (وقف دهنده) در مدت وقف، حق هیچ گونه دخل و تصرف درعین موقوفه را ندارد. یعنی واقف حق ندارد که […]